Jason H. Hafner (CV)

Principal Investigator

hafner@rice.edu


 

Courtney M. Payne (CV)

Graduate Student

cmp3926@rice.edu


 

James R. Matthews

Graduate Student

jrm18@rice.edu


 

 

Josue J. Lopez

Undergraduate Student

josue.j.lopez@rice.edu